Kayıtlar

Çanakkale Tarihçe etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Çanakkale Ayvacık İlçesinin Tarihçesi

Resim
Fotoğraf: Çanakkale Ayvacık İlçesi (Ümmühan Hatun Heykeli) Rivayete göre; Kızılcatuzla kazasına bağlı 15-20 hanelik küçük bir yerleşim yeri olan Ayvalıoba’nın Dere Mahallesinden 1514 yılında Çaldıran Savaşı’na katılan ve ismini bilmediğimiz bir delikanlı, zaferden sonra Osmanlı Ordusu’yla Azerbaycan’ın başkenti Tebriz’e gider. Tebriz’de bir han avlusunda dinlenirken hanın sahibesi olan Tiflis’li Ümmühan Hatun ile tanışır. Zengin bir dul olan Ümmühan Hatun, askerde ölen kocasına çok benzettiği Ayvalıobalı adsız kahramanla evlenerek oradaki bütün mal varlığını satar ve kasabamıza gelip yerleşir. Ayvalıoba’ya yerleşen Ümmühan Hatun ve eşi, ilk iş olarak çevredeki Küplü, Doğanlar, Garipçeler, Tekke ve Çaltı obalarını dolaşarak buralarda yaşayanları Ayvalıoba’ya davet etmişler ve bu obaları kaynaştırıp bütünleştirmişlerdir. Ümmühan Hatun, bu sürede köyünün kasaba olmasını sağlamış ve burada beraberinde getirdiği para ile kendi adını verdiği, bugün yeniden yapılmış olan “Ümmühan Hatun” camii

Çanakkale Bayramiç İlçesinin Tarihçesi

Resim
Bayramiç ve yöresi ilkçağlarda Truva Krallığının sınırları içindedir.Ortaçağ boyunca büyükçe bir Rum Köyü olarak kalmıştır. Bizanslara bağlı olduğu dönemde bugünlü Tepe Camiinin bulunduğu yerde bir Kır Kilisesi bulunmaktadır. Genellikle hayvancılık yapan göçebe halk, bayramlarda ve dini günlerde burada toplanmaktadır. Bayramiç 1357 yılında Türklerin Rumeli’ye geçişleri sırasında Süleyman Paşa tarafından görevlendirilen Ahıhızır Emir Bey tarafından fethedilmiş ve Emir Bey Bayramiç’e yerleşmiştir. O sırada esas şehir Menderes Çayı kenarında Dutalan denilen yerdedir. Ahihızır Emir Bey Tepe Camiini yaptırmıştır. Bundan sonra Türk Boyları bu camii etrafına ve bugünkü şehir merkezine yerleşmeye başlamışlardır. Önceleri göçebe halk, bayramlarda ve dini törenler için buraya toplanıp dağıldığından, bayram yeri anlamına gelen “Bayram İçi” veya “Bayram İçin ” adı verilmiştir. Bu söyleyiş zamanla ” Bayramiç “şeklini alarak kasabanın adı olmuştur. Bayramiç’ten sonra, çevredeki ilk yerleşme merkezle

Çanakkale Biga İlçesinin Tarihçesi

Resim
Anna Komen’in (12.Yüzyıl) Pigas (Menbalar ) adı ile andığı bu ilçe , eski Pegai’nin yerine kurulmuştur.(Pegai lügat anlamı ile Yunanca pınar demektir.) Yukarı Kocabaş Çayı kısmında dar bir boğazı andıran vadiye “Boğaz Şehri ” de denir. M.Ö. 334 yılında Büyük İskender tarafından Makedonya Kırallığına katılan Biga, daha sonra Bizansların eline geçmiştir. M.Ö. 334 yılında İskender öncü kuvvetlerini, Çanakkale Boğazı’nın Anadolu kıyısında kurmuş oldukları Köprübaşı sayesinde kayıp vermeksizin Anadolu’ya geçirmiştir.  Pers Donanması düşman ordusunun Boğazı geçmesini önlemek için hiçbir teşebbüste bulunmamıştır. Mekedonya ordusu Pers ordusu ile Granikos (Biga Çayı) kenarında karşılaşmışlardır. Sağ kanattaki süvarilerin başında bulunan İskender’in taarruza geçmesi ve başarı sağlaması, muharebenin Mekedonyalılar tarafından kazanılmasını sağlamıştır. (MÖ.334) Bu başarıi Anadolunun batı ve güney kıyılarındaki başlıca limanların İskender’in eline geçmesine yol açmıştır. Biga daha sonraki dönemde

Çanakkale Bozcaada İlçesinin Tarihçesi

Resim
Herodot’a göre; eski adıyla Tenedos, şimdiki adıyla Bozcaada’nın bilinen ilk sakinleri Pelasg’lar (veya Pelazziler) imiş, Muhtelemen ada’ya İsa’dan 2000 yıl önce yerleşmişler. O tarihlerde 1500 yıl kadar sonra ise ionya kentleri ve adaların tümüyle birlikte Bozcada da Perslerce tahrip edilmiş. İsa’dan Önce 334 yılı baharında Batı Anadolu’ya gelen Büyük İskender, Çanakkale Boğazı’nı geçip Anadolu’nun bu bölümüne ve Ege Adalarına el koymuş. İsa’dan önce birinci yüzyılda Roma hakimiyetine giren Ada, 395 yılında İmparatorluğun ikiye bölünmesi üzerine tüm Çanakkkale Bölgesiyle birlikte Doğu Roma’nın, yani Bizans’ın elinde kalmış. İmparator Justinian (527-65) Bozcada’ya büyük buğday ambarı yaptırmış ve “Bizans’ın Kapısı” sayıldığı bu stratejik bölgede Ada’yı deniz üssü olarak kullanmış. Emeviler , 674 ve 717 yıllarında giriştikleri İstanbul kuşatmaları sırasında Bozcaada’nın kıyıcığından geçmişler ama pek dokunmamışlar.Ne var ki, 1203’de İstanbul’un canına okuyan Haçlı saldırılarının tahriba

Çanakkale Çan İlçesinin Tarihçesi

Resim
İlçenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmekle beraber sınırları içinde bulunan bazı antik yerleşim merkezleri ilçenin antik çağına ilişkin ip uçları vermektedir. Bunlardan birisi Etili yakınlarında bulunan Kalikone antik kentidir. Yöre antik kaynaklarda Gergithes olarak adlandırılır. Strabon Lampsakos topraklarında bağcılıkta zengin olan Gergithion adında bir yerden söz eder. Gergithes’ten adını alan ve Gergithiyalı Kephalo’nun doğum yeri olan Gergitha olarak adlandırılan bir kent vardır der Yöre ilerleyen zaman içinde Bizanslıların eline geçecektir. Bu dönemde bölge Sergis olarak adlandırılmıştır. 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’nun dört bir yanına Türk akınları başlamış ve kısa zamanda feth edilmiştir. 1079 ve 1080 senelerinde Türk istilasının Akdeniz ve Ege Denizi ile Karadeniz sahillerine geldiği görülür. 1081 yılına gelindiğinde Anadolu sultanı Süleyman Şah idaresindeki Selçuklular Çanakkale Boğazına kadar gelmişlerdir. 1081 yılından itibaren Çanakkale bölgesi Çakabey’in

Çanakkale Eceabat İlçesinin Tarihçesi

Resim
Eceabat M.Ö. 2000 yıllarında Fenikeliler tarafından kurulmuştur. İlçenin ilk yerleşim yeri , bugünkü ilçe merkezinin 1 Km. güneyinde bulunan Çamburnu’dur. Daha sonra yöreye yerleşen traklar olmuştur. Midilli ve Foça’dan gelen halk bu yörede koloniler oluşturulmuştur. Eceabat Bölgesi 1235 yılında İznik Tekfuru tarafından alınmıştır. Eceabat’ta 12 Antik şehir bulunmaktadır.Akbaş ve Eski Hisarlık arasında yerleşim merkezi olan Eceabat bir liman şehridir.M.Ö.465′ de Trakya ile birlikte Eceabat Atina’ya bağlanmıştır.Hiristiyanlık devrinde piskoposluk merkezidir. Bu tarihte önemli bir liman şehridir. Bir süre sonra Katolonyalıların egemenliğine girmiştir. Bunun üzerine Bizansıslarla savaşa giren Katobey ‘den yardım istemişlerdir. Boğazı geçerek Kotolonyalıların yardımında yer alan Melih İshak ve Halil Ece Bey Bizansıslarla giriştikleri savaşta 1311 yılında Melih Ece Bey şehit düşmüştür. Eceabat ilçesine ismi verilen Ece Bey ( Yakup Ece) 1356 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa ile birl

Çanakkale Ezine İlçesinin Tarihçesi

Resim
Antik çağ’da Neandria olarak bilinen Ezine , Hamaksitos’un kuzeyinde , Çığrı dağ yöresinde , Alexandria Troas’ın ( Eski İstanbul) doğusunda , bir Aiolya merkezidir. Aiolya Tapınağı Neandria’da kurulmuştur.Kent M.Ö. V.yy’ın sonuna doğru az vergi ödeyerek Attika Delos deniz Birliğine katıldı. M.Ö. lV.yy.’ın sonunda Alexandria Troas ile birleşti. Eski Saminyon Ovası’nda kurulan Ezine, Charles Texier’in Küçük Asya adlı yapıtında “Ezne-Enay” olarak adlandırılmaktadır. Ezine’nin güneyinde Sankrea siperi olarak bilinen yöre, Bizans İmparatorlarınca Siyasi suçluların tutuklama yari olarak kullanıldı.Bugünkü Ezine’nin ilk kuruluşu Danişment Oğulları dönemine rastlanmaktadır.Yöreye gelen Türk Beyleri, Cuma Namazlarının toplu kılınmasını temin amacıyla halen ilçe merkezinin güney kısmında bulunan Ulu Camii yaptırmışlardır.Buraya Farsça Cuma anlamına gelen AZİNE demişlerdir. Bugünkü kentin oluşumu bununla başlamış ve Azine sözcüğü zamanla Ezine olmuştur. 1243 Kösedağ Savaşında Selçuklular’ın yenil

Çanakkale Gelibolu İlçesinin Tarihçesi

Resim
Gelibolu’nun kuruluşu MÖ 12. yüzyıla dayanmaktadır.Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan boğazın Trakya yakasında ve bir geçit yolu üzerinde bulunuşu nedeniyle daima tarihi olaylarla karşılaşmış , istilalar nedeniyle bir çok kez el değiştirmiştir.Uzun yıllar Yunanlıların , İranlıların, Mekedonyalıların, Bergamalıların, Spartalıların, Romalıların elinde , Anadolu yakasının bir iskelesi durumunda olan bir kent olarak kalmış, fakat Bizans devrinde önemi artarak gittikçe gelişmiştir. 1354 yılında Orhan Gazi’nin büyük oğlu Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından fethedilerek Türklere geçmiştir. 1.Dünya Savaşında yenik çıkan Türkiye’nin bir çok bölgeleri gibi Gelibolu ve yöresi de Fransız ve Yunanlıların 3 yıl işgalinde kaldıktan sonra 26 Kasım 1922′ de düşman işgalinden kurtulmuştur. Antik adı Gallipoli olup , güzel şehir anlamına gelmektedir. Bugünkü adı da bu kelimeden türemiştir. Osmanlı kaynaklarına göre, rüzgarın çok oluşundan Yelibol adını alan kent sonraları Gelibolu’ya dönüşmüştür. Mu

Çanakkale Gökçeada İlçesinin Tarihçesi

Resim
Çorak topraklarda bereket tanrısı olarak adlandırılan İmbrasos’un bolluk diyarı olarak bilinen İmroz, bugünkü adıyla Gökçeada ; Homeros’un İlyada destanında deniz tanrısı Peridon ‘nun adası olarak geçer Adanın en eski yerleşiklerinin Plasglarelar olduğu bilinmektedir.Miltiades M.Ö. 500’de Ada’yı Atna’ya bağladı. Roma egemenliği altına girinceye kadar. Atina yönetiminde kaldı. 1455 ‘de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. 471 yıl Osmanlı idaresinde kalan Gökçeda’da Türk ve Rum vatandaşlar huzur içerisinde yaşamışlar dinlerini, örf ve geleneklerini sınırsız kullanmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vakıf haline getirilmiştir. 1862-1903’te Cezayir’i Bahrisefit Vilayeti’nin Limni Sancağına bağlı idi.1908-1912 Limni Müstakil Mutassarrıflığına bağlandı.Balkan yenilgisi sonucu Ada Yunanistan egemenliğine geçmiş , Birinci Dünya Savaşı Sırasında (1914 yılında) İngilizler tarafından deniz ve hava üssü olarak kullanılmıştır. 1922-1923 ‘de Yunan işgalinde kaldı. 24 Temmuz 1923 Loza

Çanakkale Lapseki İlçesinin Tarihçesi

Resim
Antik çağda PİTYAUSA adı ile varlığını sürdürmekte olan Lapseki (Lampsakos) daha sonraları Fransa’da Marsilya kentini kuran Foça’lıların ondan sonra da Miletos’luların eline geçmiştir. Ege Bölgesinde kurulu bulunan şehir devletlerinin buğday, erzak ve şarap ihtiyacı buradan karşılanmıştır. Lapseki, Marmara Denizinin girişinde boğazın kilit noktasında bulunması ve Trakya ile Anadolu’nun geçit yerinde olmasından dolayı tarihinin her devrinde ya işgale uğramıştır, ya da şehrin düzenini bozan büyük göçlerin tesirinde kalmıştır. M.Ö.VI.yüzyılda ekonomik ve kültürel zenginlikleriyle hayli gelişmiş bir durumda olan Lamsakos , müttefiki Pers İmparatoru DARIUS ‘a askeri , siyasi ve ekonomik yardımlar yapmaktaydı.Ancak; daha sonra İyon’lulara uyup Pers’lere karşı ayaklandığı için yöreye gönderilen Darius’un damadı Dariusos tarafından Lamsatos ele geçirildi. Her yıl pers İmparatorluğu’na belli miktarda gümüş ve canlı hayvan tazminatı vermeye mecbur kaldı. Avrupa’yı Balkanlar yoluyla fethedecek As

Çanakkale Yenice İlçesinin Tarihçesi

Resim
İlçenin ilk kuruluşu köydür. Buraya ilk yerleşme 19. yüzyıl başlarında olmuştur. Asar Dağının kuzeye bakan yamacına yerleşen 5-6 hanelik nufusu oluşturan Kınık Boyu Türklerinin Kızıl Keçeli gruplarıdır. Önceleri İnceköy denilen bu obaya bir süre sonra “Yeniceköy” denildiği söylenmektedir.1936 ‘ya dek Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı bir köy olan Yenice 15,06,1936 tarih ve 3012 sayılı Kanunla ilçe haline dönüştürülerek Çanakkale iline bağlanmıştır. 18 Mart 1953 deprem felaketine maruz kalan İlçe bugünkü yerine Devletin yardımı ile taşınmıştır Bölgeye Türkler’in yerleşmesiyle önce Yanoba ve Dalyanoba denilmiş, daha sonra İnceköy ve son olarak Yeniceköy adı verilmiştir. İlçemizin bulunduğu bölgede ya­pılan arkeolojik çalışmalar sonucunda, Cilalıtaş devrinde yaşandığı ortaya çıkmıştır. Milattan önce Bitinler, Aşşuvalılar, Truvalılar, Hititler, Luviler, Dorlar, Lidyalılar, Persler, Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu’nun nüfuz sahası içinde kalmıştır. Milattan sonra Roma İmparatorlu

Çanakkale'nin Tarihi - Dönemlere Göre Çanakkale Tarihi

Resim
Güncelleme Tarihi : 18.11.2021 Eski çağlarda HELLESPONTOS ve DARDANEL olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur. Erken Bronz Dönemi’nden bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır. Yörede yaşayan topluluklara ekonomik ve askeri üstünlük sağlamış, onlar da uygarlık alanında çağdaşlarını geçmişlerdir. Ancak bu durum, yöreyi çeşitli göç ve istila hareketlerinin hedefi yapmıştır. Değişik tarihlerde yerleşmek ya da yağmalamak amacıyla bölgeye gelenler olmuş, her iki durumda belirli kültür alışverişini yoğunlaştırmıştır. Bu kültürel yoğrulma, yüzyıllar boyu kesintilerle sürmüş, bunun sonucu oldukça renkli bir kültür mozaiği ortaya çıkmıştır. Boğazın en dar yerinde Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli yakasında Sestos dolaylarında Kilitbahir, Anadolu y